Fundacji Serca Bicie

 

Tekst Jednolity Statutu z dnia 24 marca 2011

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

 Fundacja pod nazwą Fundacja „SERCA BICIE”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Wolsztyńskiego

 

,zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 stycznia 2011r. przez notariusza Annę Mrotek

 

§2

 Fundacja posiada osobowość prawną

 

§3

 Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz

 

§4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może podejmować działania na rzecz realizacji celów statutowych na obszarze innych  państw.
 2. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

 

§5

 Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

 

§6

 Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§7

 Celami Fundacji są:

 

 1. Wzbogacanie polskiego życia kulturalnego i popularyzacja edukacji artystycznej
 2. Promowanie młodych twórców wokalnych i aktorskich w kraju i za granicą
 3. Udzielanie pomocy materialnej dla artystów i sportowców

 

§8

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Prowadzenie ogólnopolskich konkursów wokalnych np. „Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy Serca Bicie”
 2. Organizowanie i przygotowywanie stron internetowych
 3. Gromadzenie i porządkowanie archiwum dotyczący życia i twórczości Andrzeja Zauchy
 4. Wydawanie płyt CD i DVD w celach promocyjnych
 5. Organizacja koncertów, koncertów charytatywnych, festiwali, konkursów, warsztatów artystycznych, spektakli teatralnych, seminaria i wykłady
 6. Organizacja imprez masowych o charakterze sportowym w celu szkolenia i pomocy młodym talentom sportowym w osiągnięciu sukcesu

vshublot.com

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

 1. DZIAŁALNOŚC ZWIĄZANA Z WYSTAWIENIEM PRZEDSTAWIAŃ ARTYSTYCZNYCH 90.01.Z
 2. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 90.02.Z
 3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 59.20.Z
 4. DZIAŁALNOŚC OBIEKTÓW SPORTOWYCH 93.11.Z
 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 93.19.Z

 

 

Rozdział III. Majątek Fundacji

 

§9

 Majątek stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00zł w tym 2.000,00 zł przeznaczone jest na cele statutowe oraz kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na Cheap Cartier Replica prowadzenie działalności gospodarczej. Majątkiem Fundacji może być również inne mienie nabyte przez fundacje w toku jej działania.

 

§10

 Dochody Fundacji mogą pochodzić z :

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochód z majątku fundacji
 5. odsetek bankowych
 6. ewentualne dochody z własnej działalności gospodarczej

 

 

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

§11

 Organami Fundacji są:

 - Rada Fundacji

- Zarząd Fundacji

 

§12

 Rada Fundacji

 

 1. Rada Fundacji składa od 2 do 4 osób.
 2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 3. Członków Rady powołuje Fundator.
 4. Fundator ma prawo odwołać członka Rady
 5. Skład Rady powołany jest na czteroletnią kadencję.
 6. (uchylony)
 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b)      utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

c)      śmierć członka

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie

  

§13

Do kompetencji Rady należy:

 1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego fundacji
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności
 3. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją
 4. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§14

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rade fundacji zwołuję Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek przewodniczącego dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie rady winno być zwołane nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje 1 głosem.
 7. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

 

 

§15

 Zarząd

 

 1. Zarząd składa się od 2 do 4 osób.
 2. Skład Zarządu w tym  Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 3. Fundator może być Prezesem
 4. Fundator ma prawo odwołać członka Zarządu
 5. Skład zarządu powołany jest na czteroletnią kadencję.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji

b)      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

c)      śmierć członka zarządu

 

 

§16

 

 1. Zarząd kieruję działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. Do kompetencji zarządu należy

a)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

b)      realizacja celów budżetowych

c)      sprawowanie planów pracy i budżetu

d)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

e)      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

f)        zatrudnianie pracowników i firm oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

g)      ustalenie zasady wynagrodzenia pracowników Fundacji

h)      składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu

i)        wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

 

§17

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ,Cheap Panerai Replica nie rzadziej niż raz na kwartał
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje drogą elektroniczną, a w przypadku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

  

§18

 Reprezentacja Fundacji

 

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest zarząd w następujący sposób:

 1. Prezes Zarządu- samoistnie
 2. Pozostali członkowie zarządu łącznie z Prezesem

 

 

§19

 Likwidacja Fundacji

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec środków finansowych i majątku
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji Fundator na wniosek Rady.

 

 

§20

 Sposób likwidacji Fundacji

 

 1. Likwidator Fundacji wyznacza Fundator.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a)      Zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia likwidacji;

b)      Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych fake hublot wierzytelności wciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia

c)      Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli

d)      Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań

e)      Ściąganie wierzytelności, wypełnianie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji

f)        Przekazanie wskazanym podmiotom Patek Philippe Replica środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzyciela

g)      Zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru

h)      Przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego

 

 

 

§21

 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających replica iwc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

Kontakt:

Fundacja "Serca bicie"

ul. K.Szajnochy 3

85-738 Bydgoszcz

 replica watches biurofestiwalowe@zauchafestiwal.pl
                                                                 
www.sercabicie.pl omega replica

 Numer Konta Bankowego:

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Bydgoszczy Cheap Cartier Replica

23 1060 0076 0000 3380 0002 8682

PARTNERZY:

bydgoszcz      marszalkowski

gregsoft_160

 

 

 

Copyright © 2011 Fundacja SERCA BICIE